Vedtægter

Formål:

Netværkets opgave er at arbejde for luftrensningssektorens samlede interesser gennem samarbejde med politiske beslutningstagere og embedsapparatet, kunder, vidensinstitutioner og offentligheden..

Netværket skal medvirke til at styrke luftrensningssektorens konkurrencekraft og øge dens muligheder for at skabe nye arbejdspladser og mere eksport.

Alle medlemsvirksomhederne forventes at have dette formål for øje ved deltagelse i netværkets arrangementer og aktiviteter.

Medlemsskab:

Netværket består af virksomheder, som beskæftiger sig med reduktioner af emissioner fra industrien.

Private virksomheder inden for luftrensningssektoren, som udvikler, producerer eller forhandler hele anlæg, komponenter eller serviceydelser til luftrensning, kan blive medlem af netværket.

Medlemskab af netværket kræver medlemskab af brancheforeningen Dansk Miljøteknologi.

Ophør af medlemskab kan ske ved skriftlig udmeldelse forud for 1. januar med virkning for det kommende kalenderår.

Bestyrelsen kan beslutte at udelukke et medlem, hvis virksomheden groft modarbejder netværkets interesser. Beslutningen skal godkendes af den førstkommende generalforsamling.

Kontingent:
Kontingentet består af kontingent til Dansk Miljøteknologi efter foreningens vedtagelser.Herudover kan netværket beslutte yderligere regler for betaling til netværket, ligesom netværket kan have særskilte indtægter gennem afholdelse af konferencer, kurser mm.

Kontingentet betales årligt (kalenderåret).

Generalforsamling:

Netværket afholder en årlig generalforsamling i september, som indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Alle medlemsvirksomheder har 1 stemme på generalforsamlingen.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til sekretariatet mindst 3 uger før generalforsamlingen, så de kan være medlemmerne i hænde senest 2 uger før mødet.

Forslag på generalforsamlingen kan vedtages med almindeligt flertal. Dog kræver ændringer af vedtægterne 2/3 flertal.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:

  • Bestyrelsens beretning
  • Aflæggelse af regnskab
  • Behandling af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af intern revisor
  • Eventuelt

Bestyrelse:

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 5 medlemmer og en suppleant, som hver især repræsenterer en medlemsvirksomhed.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

Dansk Miljøteknologi er økonomiansvarlig og aflægger regnskab på generalforsamlingen.

Sekretariat:

Netværket sekretariatsbetjenes af brancheforeningen Dansk Miljøteknologi.

Dansk Miljøteknologi står således for udarbejdelse af forslag til dagsordener, referater, opfølgning på beslutninger samt koordinering af arbejdsgrupperens arbejde.

 

Arbejdsgrupper:

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til at løse specifikke arbejdsopgaver og udarbejde forslag til vejledninger mv. på baggrund af den vedtagne aktivitetsplan.

I arbejdsgrupperne kan også indgå andre parter end medlemmer af netværket, f.eks. repræsentanter for kundevirksomheder, myndigheder, vidensinstitutioner mm.

Eventuelle tvivlsspørgsmål i arbejdsgrupperne afklares i bestyrelsen.

Opløsning:

Netværket kan kun opløses på en generalforsamling, hvor dette punkt er annonceret mindst 4 uger i forvejen og med mindst 2/3 af de deltagende medlemsvirksomheders stemme.