Danske styrkepositioner på luftrensningsområdet

Der er nu efterhånden stor opmærksomhed på luftforureningen også i lande uden for Europa. Det gælder f.eks. i Kina, hvor luftforureningsproblemerne er markante. I Kina er der f.eks. afsat 320 mia. kr. til reduktion af luftforurening i
de 117 største byer i perioden 2011-15. Det betyder øget efterspørgsel efter luftrensningsteknologier til bekæmpelse af luftforurening. Her ligger et markant vækstpotentiale – og for danske virksomheder.

Det er vores vurdering, at markedet for teknologier til bekæmpelse af luftforurening vil vokse, og her står danske virksomheder, der agerer på markedet for luftrensning stærkt. Det skyldes særligt tre faktorer:

I Danmark har der i mange år været opmærksomhed på luftforureningens sundhedsskadelige virkninger, og heraf følgende stram regulering af eksempelvis kraftvarmeværker. Regulering har været en driver for udvikling af teknologier og opbygning af stærke vidensmiljøer, der giver first-mover-fordele.

Nærhed til aftagerne til teknologierne og tæt samspil i værdikæderne i Danmark, eksempelvis en stærk maritim sektor og en betydelig landbrugs- og fødevaresektor, har dannet grobund for udvikling af styrkepositioner.

Internationalt orienterede spydspidsvirksomheder på luftrensningsområdet inden for forskellige brancher har virket som spydspidser for danske løsninger og teknologier.